ข่าวและประกาศ


หลักสูตรการพัฒนา

♦️ ตำแหน่งครู 
♦️ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

คู่มือการใช้งานระบบพัฒนา วPA

♦️ คู่มือ

แนวทางการดำเนินการ ตามหลักเกณฑ์​และ​วิธี​การประเมิน​ตำแหน่งและวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

♦️ ตำแหน่งครู 


หลักเกณฑ์การเทียบเคียงผลการทดสอบทางภาษา

♦️ CEFR